Skate Park
High Street, JandowaeGPS: S 26° 47' 11.47", E 151° 6' 49.13"

Skate Park off Jandowae High Street